Ανακοίνωση του Κόκκινου Δικτύου.
1. Σχε­τι­κά με την υπερ­ψή­φι­ση της νο­μο­θε­τι­κής ρύθ­μι­σης για τη δέ­σμευ­ση των απο­θε­μα­τι­κών φο­ρέ­ων του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου τομέα, έχου­με να πα­ρα­τη­ρή­σου­με τα εξής:
α. Αυτή τη στιγ­μή ήταν ο μο­να­δι­κός τρό­πος για να πλη­ρω­θούν μι­σθοί και συ­ντά­ξεις δη­μο­σί­ων υπαλ­λή­λων στα τέλη Απρι­λί­ου - αρχές Μαϊου, με δε­δο­μέ­νο ότι η κυ­βέρ­νη­ση εξά­ντλη­σε τα ρευ­στά δια­θέ­σι­μα του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού αλλά και φο­ρέ­ων του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου τομέα για να απο­πλη­ρώ­σει τα το­κο­χρε­ο­λύ­σια του κρα­τι­κού χρέ­ους.
β. Δεν έπρε­πε  να δώ­σου­με τον πα­ρα­μι­κρό "χώρο" στις μνη­μο­νια­κές δυ­νά­μεις (ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - Πο­τά­μι), των οποί­ων η κρι­τι­κή στην ΠΝΠ είναι υπο­κρι­τι­κή και οι οποί­ες πιέ­ζουν ευ­θέ­ως στην κα­τεύ­θυν­ση της εσω­τε­ρι­κής στά­σης πλη­ρω­μών σε μι­σθούς και συ­ντά­ξεις, ενώ ου­δό­λως δια­μαρ­τυ­ρή­θη­καν μέχρι σή­με­ρα που η κυ­βέρ­νη­ση πλή­ρω­νε με τα ίδια δια­θέ­σι­μα τα το­κο­χρε­ο­λύ­σια του κρα­τι­κού χρέ­ους. Με την πο­λι­τι­κή τους απο­δει­κνύ­ουν ότι βά­ζουν τα "δι­καιώ­μα­τα" των δα­νει­στών πάνω από τους μι­σθούς και τις συ­ντά­ξεις. Δεν κι­νη­το­ποιού­νται ούτε για τα δια­θέ­σι­μα των φο­ρέ­ων ούτε για τους μι­σθούς και τις συ­ντά­ξεις, αλλά για τα "δι­καιώ­μα­τα" των δα­νει­στών.    
2. Κα­λού­με την κυ­βέρ­νη­ση να ανα­θε­ω­ρή­σει άμεσα την επι­λο­γή της να εξα­ντλεί τα ρευ­στά δια­θέ­σι­μα του ευ­ρύ­τε­ρου δη­μό­σιου τομέα για την πλη­ρω­μή το­κο­χρε­ο­λυ­σί­ων. Πρέ­πει να αντι­στρέ­ψου­με τον εκ­βια­σμό των δα­νει­στών προ­χω­ρώ­ντας σε παύση πλη­ρω­μών στα το­κο­χρε­ο­λύ­σια του κρα­τι­κού χρέ­ους. Είναι η μόνη, "νό­μι­μη" και απο­τε­λε­σμα­τι­κή άμυνα στους εκ­βια­σμούς των δα­νει­στών και στην κι­νη­το­ποί­η­ση των ντό­πιων, μνη­μο­νια­κών δυ­νά­με­ων και συμ­μά­χων τους, που χρη­σι­μο­ποιούν τη χρη­μα­το­δο­τι­κή ασφυ­ξία σαν όπλο για να μας υπο­χρε­ώ­σουν να βά­λου­με την υπο­γρα­φή μας σε νέα μνη­μό­νια.
Η εξά­ντλη­ση των ρευ­στών δια­θε­σί­μων για να πλη­ρώ­νου­με αυ­τούς που μας εκ­βιά­ζουν, τους απο­θρα­σύ­νει, εξα­σθε­νί­ζει τη θέση μας, υπο­σκά­πτει την αξιο­πι­στία μας, απο­θαρ­ρύ­νει αυ­τούς που μας στή­ρι­ξαν, κάνει το χρόνο να δου­λεύ­ει για τους δα­νει­στές κι όχι για μας, δίνει "χώρο" στις εγ­χώ­ριες μνη­μο­νια­κές δυ­νά­μεις να θο­ρυ­βούν υπο­κρι­τι­κά και οδη­γεί με μα­θη­μα­τι­κή ακρί­βεια σε πλή­ρες αδιέ­ξο­δο.
Η μόνη απά­ντη­ση είναι η παύση πλη­ρω­μών στα το­κο­χρε­ο­λύ­σια και η δια­γρα­φή του χρέ­ους, που ανα­δει­κνύ­ο­νται σε εκ των ων ουκ άνευ προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νί­ων και την ανα­τρο­πή της λι­τό­τη­τας.
25/4/2015